GRATIS LEVERING VANAF € 75 (minder dan 28 kg) IN BELGIË
GEEF EEN CADEAUBON

Privacy Policy BMS Wijndepot

Eigenaar en gebruiksrestricties

De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto's, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen zijn eigendom van BMS Wijndepot. Behalve in verband met inkoop en bestellingen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMS Wijndepot. Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met een van de op deze site genoemde Gebruiksvoorwaarden of overige wettelijke bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven, is ten strengste verboden.

Rechten

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant vindt op de site, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. BMS Wijndepot blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsinteresten en/of schadevergoedingen. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal BMS Wijndepot in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. BMS Wijndepot zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie o.a. ingeval van faillissement van een leverancier. BMS Wijndepot is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.