Ruime keuze           Snelle levering          Veilige betaling

Voorwaarden > Overzicht

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Tenzij schriftelijke overeenkomst geschieden onze verkopen of leveringen aan volgende voorwaarden:
 

 1. De prijzen vermeld in onze brochure en op de site zijn richtprijzen geldig op datum van uitgifte; deze prijzen kunnen door ons op elk ogenblik, zonder voorafgaande mededeling, worden aangepast.
 2. Verzendingen gebeuren op risico en kosten van de klant, tenzij anders vermeld. Elke bezwaar of opmerking tegen onze rekeningen of onze goederen moeten uiterlijk binnen de zeven dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven ingediend worden om ontvankelijk te zijn.
 3. Alle bestellingen worden behandeld en verstuurd binnen de 2-3 werkdagen. Indien een artikel niet op voorraad is bij het plaatsen van de bestelling nemen wij contact met u op. Alle levering vinden plaats binnen de 30 dagen, tenzij er na overleg een andere leveringstermijn wordt afgesproken.
 4. Bij beschadigde zendingen moet de klant dit noteren op de transportdocumenten. Eventuele klachten in verband met de levering dienen schriftelijk binnen 48 uur na levering gemeld te worden.
 5. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot gedeeltelijke of volledige annulering van de aankoop of tot enige schadeloosstelling.
 6. Geen enkele terugzending kan plaats vinden zonder onze schriftelijke toestemming. Elke terugzending gebeurt enkel franco ons magazijn, op kosten van de zender, op risico klant. Wanneer de klacht wordt aanvaard, zijn wij gerechtigd de gebrekkige goederen te vervangen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding.
 7. Alle toestellen hebben voor de eindconsument een garantietermijn van 2 jaar. De koper die geen consument is geniet deze wettelijke garantie niet. De factuur of het kasticket gelden als begindatum van de termijn. Dit is enkel geldig bij het opvolgen van de gebruiksaanwijzing zoals voorgeschreven van de fabrikant. Garantie is niet overdraagbaar. De garantie is niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of bij slijtage.
  Defecten binnen de 6 maanden volgende  op de levering worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs van de koper.
 8. Herstellingen of vervangingen onder garantie gebeuren af winkel te Kuurne.
 9. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd. Alle transacties met creditcards en betaalpassen worden in rekening gebracht op het verkooppunt.
  De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleenverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
  Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Koper, kan BMS Wijndepot in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.
 10. Al onze facturen zijn betaalbaar bij de ontvangst van de goederen. Bij niet betaling op de vervaldag zal de koper in gebreke zijn gesteld door het louter verlopen van de eerste maand na factuurdatum. In dit geval zal de verschuldigde som van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en een interest verschuldigd zijn van 1.50% per maand of gedeelte van de maand vertraging, vanaf de vervaldag. Bovendien zal elke som die onbetaald is gebleven 15 dagen te rekenen vanaf de verzending van een herinneringsbrief, van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van 25 euro bij wijze van forfaitaire en onherleidbare vergoeding.
 11. Alle inningskosten vallen ten laste van de koper.
 12. Alle goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen. Bij gebrek aan betaling na de vervaldag mag de verkoper de verbintenis verbreken van rechtswege. De koper is gehouden tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 33% van de prijs naast alle materiële schade en/of minwaarden te vergoeden.
 13. Voor alle betwistingen is alleen de rechtbank te Kortrijk bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze transacties.