Ruime keuze           Snelle levering          Veilige betaling

Privacy Policy BMS Wijndepot

Eigenaar en gebruiksrestricties

De informatie op de websites van BMS Wijndepot wordt met constante aandacht en zorg samengesteld. De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto's, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen zijn eigendom van BMS Wijndepot. Behalve in verband met inkoop en bestellingen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMS Wijndepot. Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met een van de op deze site genoemde Gebruiksvoorwaarden of overige wettelijke bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven, is ten strengste verboden.

BMS Wijndepot streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. BMS Wijndepot kan echter niet garanderen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd ten allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Alle informatie is voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Rechten

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant vindt op de site, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. BMS Wijndepot behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de informatie op deze website.
De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. BMS Wijndepot blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsinteresten en/of schadevergoedingen. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal BMS Wijndepot in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. BMS Wijndepot zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie o.a. ingeval van faillissement van een leverancier. BMS Wijndepot is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.

Vertrouwelijkheid

Indien u gegevens achterlaat via de website zal BMS Wijndepot daarmee zorgvuldig omgaan en deze vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor directe afhandeling van uw aanvragen, berichten of acties waaraan u via de website deelneemt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die u aan BMS Wijndepot verstrekt.

Digitale nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief van BMS Wijndepot geeft u toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor het toezenden van nieuws, events en aanbiedingen van BMS Wijndepot.
Deze data worden bewaard in de Europese databank van ons nieuwsbedrijf Mailchimp. Uitschrijven kan ten allen tijde door op de uitschrijflink te klikken onderaan iedere digitale nieuwsbrief.